De financiële positie van de Stichting Vrienden van Valkenhof

De financiële positie van de Stichting is gezond en wordt gevormd door:

 • Jaarlijkse bijdragen van de Ambassadeurs die zich aan de stichting Vrienden verbonden voelen is de belangrijkste bron van inkomsten. Als tegenprestatie staat mogelijk hun naam prominent vermeld op de website van de Stichting Vrienden / zgn Club van 100
 • Donaties van Vrienden, zijnde bedrijven en particulieren (die soms machtiging hebben afgegeven voor een jaarlijkse bijdrage). Elk donatiebedrag is daarbij welkom, maar vanaf € 100,- per jaar wordt hun naam desgewenst vermeld op de website van de Stichting Vrienden
 • Jaarlijkse donaties. Deze donateurs geven een bedrag per jaar maar willen niet zover gaan dat ze een machtiging geven. Ook deze donateurs kunnen op website van de Stichting Vrienden geplaatst worden
 • Incidentele donaties. Deze giften van personen/organisaties zijn éénmalig.
 • Overige inkomsten zoals inkomsten uit legaten, schenkingen, rente etc.

Samenvattend komen de donaties van:

 • Doneren via éénmalige giften (incidenteel)
 • Doneren via jaarlijkse giften (structureel)
 • Online doneren via website Stichting Vrienden

 

Voor nadere informatie kunt u contact leggen met:

E-mailadres: info@stichting-vrienden-van-valkenhof.nl

telefonisch contact: 06-11388689 

 

Sponsor-beleid en - regeling

 Waarom sponsoring nodig

Soms wil het zorgcentrum iets extra’s kunnen bieden, maar is dit financieel niet altijd mogelijk omdat er te weinig budget is bij het zorgcentrum of niet past binnen de doelstellingen van het financieel beleid van de verzekeraars en specifieke overheidsinstellingen. De Stichting Vrienden wil hierin een financiële bijdrage leveren.

Om de financiële middelen te werven worden particuliere, zakelijke en institutionele donateurs benaderd. Gezien de maatschappelijke rol van zorgcentrum Valkenhof in de regio verwachten we dat de stichting op de nodige goodwill kan rekenen en dat particulieren en bedrijven bereid zullen zijn financieel een steentje bij te dragen.

Missie sponsoring

De Stichting Vrienden van Valkenhof wil door middel van fondsenwerving een bijdrage leveren aan het welbevinden van de cliënten en andere doelgroepen. Door te financieren in projecten die een verblijf en welbevinden in het zorgcentrum kunnen veraangenamen en/of de overige doelgroepen ondersteunt (zie beleidsplan).

Strategie projecten

 1. De Stichting Vrienden fungeert als financiële schakel tussen enerzijds de projecten en anderzijds de donateurs. De Stichting Vrienden beoordeelt de projecten op haalbaarheid en inhoud (zie beleidsplan) maar heeft geen uitvoerende rol in projecten.

De inspanningen zullen gericht zijn op:

 1. Projecten/wensen ontvangen van de diverse doelgroepen:

1.a. Het indienen van projecten kan gedaan worden door de verschillende managers, medewerkers, mantelzorgers, familie van de diverse locaties van Valkenhof. Ook kan het bestuur van Valkenhof een project initiëren.  De aanvragen dienen te voldoen aan diverse voorwaarden (zie website).

 • De financiering wordt aangevraagd voor een activiteit die valt buiten het reguliere budget van Valkenhof.
 • Het aanvraagformulier (zie website) moet volledig (afhankelijk van type activiteit/project meer of minder info) zijn ingevuld en geeft een concrete omschrijving van het doel van het project, de motivatie, de kosten en de realisatietermijn.
 • Het aanvraagformulier wordt ingediend bij het secretariaat van de Stichting Vrienden (zie website)
 • Aanvragen worden bevestigd met opgenomen het tijdstip van een behandeling van de aanvraag.
 • Het ingediende project wordt door de Stichting Vrienden beoordeeld en vervolgens afgestemd met het Bestuur van Valkenhof ter fiattering.
 • Bij goedkeuring wordt het project in gang gezet waarbij Vrienden zelf niet in project participeert. Het bestuur van de Stichting Vrienden houdt zich het recht voor om zonder opgave van redenen projecten af te wijzen.
 • De aanvraag sluit aan bij de kernwaarden en beleidsuitgangspunten van de Stichting Vrienden en zorgcentrum Valkenhof.

1.b.  Deze projecten worden door het bestuur van de Stichting Vrienden samen met een vertegenwoordiging van het bestuur van zorgcentrum Valkenhof beoordeeld en getoetst aan de missie, visie en kernwaarden van de stichting en wensen van zorgcentrum Valkenhof en in samenspraak met de Raad van Bestuur van Valkenhof vastgesteld

1.c. Het verwerven van financiering van projecten op aanvraag door de vertegenwoordigers van het zorgcentrum Valkenhof.

1.d.  Projecten worden gerealiseerd door giften, legaten, subsidies, sponsoring en door bedrijven, instellingen dan wel door particulieren in financiële middelen en niet in natura. Dit kan in een vaste structurele bijdrage per jaar; een éénmalig bedrag specifiek voor al of niet een specifiek project

 1. Vormen van financiering door begunstigers en acties:

2.a. Het werven van ambassadeurs en donateurs, de zogeheten ‘Begunstigers van Valkenhof’. Dit kunnen zijn particulieren, instellingen of bedrijven, in principe iedereen die zijn of haar steentje bij wil dragen aan het welbevinden van de cliënten.

2.b. Relatiebeheer van de donateurs. De Stichting Vrienden informeert de donateurs/sponsoren begunstigers via periodieke correspondentie op website en via emailing.

2.c. Ook is het mogelijk als ambassadeur van de Stichting Vrienden jaarlijks een vast bedrag te betalen en wordt (indien gewenst) het logo van het bedrijf als ambassadeur van de Stichting Vrienden op de website van de Stichting Vrienden geplaatst. 

 

ANBI-status

De Stichting  Vrienden heeft een beleidsplan (zie website) en een ANBI- status. Het bestuur bestaat geheel uit vrijwilligers en ontvangt geen bezoldiging voor haar werkzaamheden. Het bestuur is integer en onafhankelijk.

Besluitvorming

Het bestuur van de Stichting Vrienden besluit volledig onafhankelijk van donateurs. Het bestuur streeft te allen tijde naar besluitvorming in consensus.

Planmatige aanpak

De Stichting Vrienden werkt op basis van een projectmatige en planmatige aanpak (begroting, jaarplan en jaarverslag). Deze aanpak wordt afgestemd met het  Bestuur van Valkenhof. Hiervoor overlegt het bestuur van de Stichting Vrienden periodiek met het Bestuur van Valkenhof.

Eén bankrekening bij de Stichting Vrienden

Alle inkomsten worden uitsluitend bij de Stichting Vrienden vastgelegd. Ter zake van donaties en fondsenwerving zullen de mogelijkheden worden vastgelegd.

Verantwoording

De Stichting Vrienden legt jaarlijks (op vaste tijdstippen) een financiële verantwoording af door opstelling van haar jaarbalans, de staat van baten en lasten en een toelichting. De financiële gegevens worden tevens op deze website geplaatst.