De inspanningen zullen gericht zijn op:

 1. Projecten/wensen ontvangen van de diverse doelgroepen:

1.a. Het indienen van projecten kan gedaan worden door de verschillende managers, medewerkers, mantelzorgers, familie van de diverse locaties van Valkenhof. Ook kan het bestuur van Valkenhof een project initiëren.  De aanvragen dienen te voldoen aan diverse voorwaarden (zie website).

 • De financiering wordt aangevraagd voor een activiteit die valt buiten het reguliere budget van Valkenhof.
 • Het aanvraagformulier (zie website) moet volledig (afhankelijk van type activiteit/project meer of minder info) zijn ingevuld en geeft een concrete omschrijving van het doel van het project, de motivatie, de kosten en de realisatietermijn.
 • Het aanvraagformulier wordt ingediend bij het secretariaat van de Stichting Vrienden (zie website)
 • Aanvragen worden bevestigd met opgenomen het tijdstip van een behandeling van de aanvraag.
 • Het ingediende project wordt door de Stichting Vrienden beoordeeld en vervolgens afgestemd met het Bestuur van Valkenhof ter fiattering.
 • Bij goedkeuring wordt het project in gang gezet waarbij Vrienden zelf niet in project participeert. Het bestuur van de Stichting Vrienden houdt zich het recht voor om zonder opgave van redenen projecten af te wijzen.
 • De aanvraag sluit aan bij de kernwaarden en beleidsuitgangspunten van de Stichting Vrienden en zorgcentrum Valkenhof.

1.b.  Deze projecten worden door het bestuur van de Stichting Vrienden samen met een vertegenwoordiging van het bestuur van zorgcentrum Valkenhof beoordeeld en getoetst aan de missie, visie en kernwaarden van de stichting en wensen van zorgcentrum Valkenhof en in samenspraak met de Raad van Bestuur van Valkenhof vastgesteld

1.c. Het verwerven van financiering van projecten op aanvraag door de vertegenwoordigers van het zorgcentrum Valkenhof.

1.d.  Projecten worden gerealiseerd door giften, legaten, subsidies, sponsoring en door bedrijven, instellingen dan wel door particulieren in financiële middelen en niet in natura. Dit kan in een vaste structurele bijdrage per jaar; een éénmalig bedrag specifiek voor al of niet een specifiek project

 1. Vormen van financiering door begunstigers en acties:

2.a. Het werven van ambassadeurs en donateurs, de zogeheten ‘Begunstigers van Valkenhof’. Dit kunnen zijn particulieren, instellingen of bedrijven, in principe iedereen die zijn of haar steentje bij wil dragen aan het welbevinden van de cliënten.

2.b. Relatiebeheer van de donateurs. De Stichting Vrienden informeert de donateurs/sponsoren begunstigers via periodieke correspondentie op website en via emailing.

2.c. Ook is het mogelijk als ambassadeur van de Stichting Vrienden jaarlijks een vast bedrag te betalen en wordt (indien gewenst) het logo van het bedrijf als ambassadeur van de Stichting Vrienden op de website van de Stichting Vrienden geplaatst. 

 

 

 

Werkwijze afhandeling ideeën/wensen

Stap 1: Indienen idee/wens
* volgens standaard format (zie onderstaand 1.)
* van website te downloaden of opvragen bij secretaris

* verwachte bijdrage bepaalt mate van detail specificatie (zie onderstaand 1.)
* sturen naar secretaris; ook voor eventuele “vragen hoe te handelen”

                   Eduard Kerssemakers: (info@stichting-vrienden-van-valkenhof.nl); 06 – 11388689

Stap 2: Beoordeling
* basis is aangeleverde informatie, volgens format (zie onderstaand 1.)
* eventueel navraag door secretaris voor aanvullende informatie
* beoordeling door “bestuur plus”; per direct of 1 x /maand, afhankelijk van inhoud
* vaststelling wat/hoe te financieren, te bepalen door “bestuur plus/vertegenwoordiging bestuur ”
* standaard max. tijd afhandeling (1 maand)

Stap 3: Afhandeling

 • terugkoppeling naar indiener door secretaris, per standaard schrijven (zie onderstaand 2.)
 • betaling toegezegd bedrag door penningmeester
 • 1 x / maand uitreiking cheques, presentatie en fotomoment

 

Stap 4: Evaluatie

 • na uitvoering terugkoppeling naar stichting over uitvoering en uitgaven (eventueel fotomateriaal van uitvoering aanleveren)
 • publicatie gehonoreerde ideeën op website door penningmeester

 

ACTIVITEIT AANVRAGEN