Valkenswaard september 2023

                                      

 Beleidsplan Stichting Vrienden van Valkenhof (2023)

 

Inhoudsopgave                                                                                                              

 1. Voorwoord/historie
 2. Algemene gegevens en bestuur
 3. Missie en visie
 4. De Stichting Vrienden in 2023
 5. Doelstellingen en bereiken doelstellingen
 6. Doelgroepen
 7. Invulling activiteiten en aansprakelijkheid
 8. Aanvragen voor activiteiten
 9. Verwerving geld voor Stichting Vrienden van Valkenhof
 10. De financiële positie van de Stichting Vrienden van Valkenhof
 11. ANBI status Stichting Vrienden van Valkenhof
 12. Het beheer en besteding van het vermogen

                                                                                    

1. Voorwoord/historie

De Stichting Vrienden is opgericht op 2 maart 2012 te Valkenswaard. De stichtingsakte is opgesteld door notaris mr J.L.G.M. Mertens te Valkenswaard. Nadat deze akte is opgesteld, waarin onder andere is vastgelegd dat er bestuurders en hun taken zijn, volgt inschrijving in de Kamer van Koophandel. De stichting is ingeschreven in de Kamer van Koophandel van Eindhoven  onder nummer 41092763. Vervolgens is de stichting ook aangemeld bij de Belastingdienst. Het schrijven van een beleidsplan wordt sterk geadviseerd.    

De stichting is verbonden met zorgcentrum Valkenhof te Valkenswaard. Valkenhof heeft haar cliënten verspreid gehuisvest over een 8 tal locaties in Valkenswaard en Leende. De organisatie van Valkenhof heeft een Bestuur en een Raad van Toezicht. Het bestuur van Stichting Vrienden van Valkenhof zoekt de samenwerking met Valkenhof via het Bestuur van Valkenhof. De stichting Vrienden van Valkenhof is zelfstandig en onafhankelijk qua besluitvorming en functioneren van het zorgcentrum Valkenhof. Desalniettemin wordt de stichting Vrienden op sommige punten (bv communicatie) op afstand ondersteund door de administratie afdeling(en) van zorgcentrum Valkenhof 

Een beleidsplan is ook noodzakelijk voor het behouden van de status Algemeen Nut Beoogde Instelling (ANBI). Bij het opstellen van dit beleidsplan is met de eisen van de ANBI rekening gehouden. Een ANBI-status heeft als voordeel dat organisaties en particulieren hun giften/donaties af kunnen trekken van de belasting en de stichting Vrienden wordt gevrijwaard van het betalen van belasting over giften/donaties/schenkingen.     

 

2. Algemene gegevens en bestuur

Algemene gegevens

Statutaire naam:                        Stichting Vrienden van Valkenhof

Organisatietype:                         Stichting

Opgericht:                                    2 maart 2012

KvK nummer:                               41092763

Banknummer (IBAN):                 NL27RABO0172949793

Fiscaal nummer (RSIN):

Bezoek/postadres:                          Kromstraat 43, 5554NG Valkenswaard

Telefoonnummer:                            06 11388689

Website:                                             www.vriendenvanvalkenhof.nl

Email:                                                  info@stichting-vrienden-van-valkenhof.nl

Werkgebied:                                      Valkenswaard/ Leende

Doelgroepen:                                    Cliënten zorgcentrum Valkenhof (zie verder in dit beleidsplan)

 

Bestuur  

Naam:                                  Sikke Emilius Maria,  Florack

Geboortedatum:        5 mei 1955

Bestuursfunctie:         Voorzitter

Achtergrond:              Na studie aan TUE meer dan 20 jaar in bedrijfsleven en 10 jaar als eigenaar van een adviesburo werkzaam geweest. Tenslotte 7 jaar in de culturele sector als directeur/bestuurder actief geweest. Meerdere bestuursfuncties gehad bij diverse culturele stichtingen/verenigingen en in het sociale domein. Sinds jan. 2020 met pensioen, met hobby's golfen, lezen, reizen/camperen en saxofoon spelen.

 

Naam:                         Leonora Cornelia Francisca,  Planje

Geboortedatum:         2 augustus 1946

Bestuursfunctie:         Vice-voorzitter

Achtergrond:              Vanaf februari 2023 lid van het Bestuur Stichting Vrienden van Valkenhof en vervolgens in de functie van vice voorzitter. Na 25 jaar werkzaam geweest in het onderwijs facilitaire dienstverlening, een overstap gemaakt naar de politiek als gemeenteraadslid en wethouder van de gemeente Roermond met daarbij lid van bestuur van diverse maatschappelijke ondernemingen. 15 jaar burgemeester in Limburg en Brabant, Daarna een aantal jaren in werkzaam in het bedrijfsleven.       

      

Naam:                         Gerardus Antonius Joseph,  Adams

Geboortedatum:        23 maart 1961

Achtergrond:              Met mijn financiële achtergrond vind ik het mooi om mijn kennis en ervaring in te kunnen zetten voor bewoners, medewerkers en vrijwilligers van Valkenhof.

Bestuursfunctie:         Penningmeester

 

Naam:                         Eduardus Jan Frederik Maria, Kerssemakers

Geboortedatum:        23 oktober 1956

Achtergrond:              66 jaar. Met pensioen. Diverse leidinggevende functies gehad als ambtenaar bij de lagere en semi- overheid.   Daarnaast actief geweest in gemeentelijke politiek en diverse bestuursfuncties gehad op regionaal en landelijk nivo.   

Bestuursfunctie:         Secretaris

 

 1. Missie en visie

Missie 

Het algemeen belang dienen door te bevorderen van het cultureel welzijn van de woongemeenschap binnen Valkenhof. Daarbij brengt de Stichting Vrienden zonder winstoogmerk gelden bijeen en beheert de fondsen ten einde daarmee de uitgaven te financieren waarvan de kosten niet of onvoldoende uit de exploitatie van het zorgcentrum Valkenhof kunnen worden betaald.  Daarbij is de Stichting Vrienden er om het welzijn van allereerst de cliënten van het zorgcentrum Valkenhof te vergroten door aanbieden van recreatieve en culturele activiteiten. De Stichting Vrienden wil bijdragen om het welzijn van de mensen in de Valkenhofhuizen te veraangenamen. Recreatie, ontspanning en cultuur zijn ook voor ouderen onmisbare zaken en bepalen een belangrijk gedeelte de kwaliteit van hun leven.  Naast de cliënten/bewoners intramuraal/extramuraal behoren ook de medewerkers van het zorgcentrum Valkenhof, de mantelzorgers, familie en (mogelijk zelfs buurtbewoners van Valkenhof) tot de doelgroep van de Stichting Vrienden. De Stichting Vrienden doet verder datgene wat rechtstreeks of zijdelings verband houdt of dat kan bevorderen, in de ruimste zin van het woord. 

Visie

De Stichting Vrienden zet zich met name in voor het welzijn en de beleving van met name de cliënten  van zorgcentrum Valkenhof (zie ook hoofdstuk doelgroepen). 

 1. De Stichting Vrienden in 2023

in 2022 heeft het vorige bestuur aangegeven te willen aftreden. Vanwege Corona waren de voorgaande jaren weinig activiteiten georganiseerd. De zogenaamde wensboom in verzorgingshuis Leenderhof functioneerde wel olv een vrijwilliger. Het vorige bestuur heeft een financieel gezonde situatie achtergelaten. Eind 2022 heeft een nieuw bestuur olv voorzitter Emile Florack.  Daarbij zijn enkele korte termijn doelstellingen geformuleerd:

 • in 2023 een nieuw voltallig bestuur installeren
 • in 2023 een nieuwe website bouwen
 • in 2023 nadere uitwerking van een werkwijze van de ontvangst, criteria voor behandeling en uitvoering van ideeën en wensen
 • in 2023 een beleidsplan maken
 • in 2023 een reglement maken
 • in gesprek gaan met bestuur/medewerkers Valkenhof omtrent gewenste activiteiten/ wensen en ideeën
 • in 2023, in afstemming met het bestuur van Valkenhof een eerste jaarplan 2023-2024 en verder, van activiteiten te maken
 • een begin maken met de aanpak van sponsoring, fondswerving, een communicatieplan en dit alles in afstemming met zorgcentrum Valkenhof.

Daarnaast zullen in 2023 een klein aantal activiteiten worden gefaciliteerd en zal het bestuur middels genoemde activiteiten haar bekendheid vergroten en daarover communiceren.  In de volgende jaren worden de activiteiten gecontinueerd als de donaties dit mogelijk maken.

Na de opstartfase van de stichting Vrienden, richt het beleid zich op:

 • consolidatie en verdere verbetering van de financiële positie. Daarvoor streeft zij naar uitbreiding van het aantal zgn ambassadeurs, Vrienden van de stichting, Vrienden en Donateurs
 • het vergroten van het draagvlak voor en de betrokkenheid bij de medewerkers/managers van Valkenhof voor de activiteiten van de Stichting Vrienden
 • het vergroten van de bekendheid van de Stichting Vrienden door consequent persberichten , foto’s van alle door de stichting gefinancierde activiteiten toe te zenden aan bv lokale pers, ambassadeurs en vrienden van de Stichting Vrienden, alsmede aan de vrijwilligers binnen het zorgcentrum Valkenhof
 • het daadwerkelijk (laten) uitvoeren van de gewenste activiteiten in samenwerking met het management van zorgcentrum Valkenhof  
 1. Doelstellingen en bereiken van doelstellingen

Doelstellingen

 • Het algemeen belang dienen door het bevorderen van het sociaal cultureel welzijn van de woongemeenschappen binnen zorgcentrum Valkenhof en de betrokken medewerkers van Valkenhof en de familie van de patiënten/cliënten
 • Het zonder winstoogmerk bijeenbrengen, afzonderen en beheren van fondsen ten einde daarmee de uitgaven te financieren waarvan de kosten boven budgettair niet uit de exploitatie van het zorgcentrum Valkenhof kunnen worden betaald
 • Het faciliteren van activiteiten door anderen en al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Bereiken van doelstellingen

Stichting Vrienden probeert haar doelstellingen te verwezenlijken door:

 • Het verkrijgen en verwerven van de daartoe benodigde geldelijke en andere middelen
 • Het beheren van een reserve/fonds van geldelijke ontvangsten
 • Het laten organiseren door anderen en/of faciliteren van activiteiten/bijeenkomsten voor de doelgroepen
 1. Doelgroepen

De primaire doelgroep van de Stichting Vrienden zijn de cliënten van zorgcentrum Valkenhof.   Naast de cliënten/bewoners intramuraal/extramuraal behoren ook de medewerkers van het zorgcentrum Valkenhof, de mantelzorgers, de vrijwilligers, de familie (en mogelijk zelfs buurtbewoners) tot de beoogde doelgroepen.

Bij de diverse activiteiten worden de genoemde doelgroepen gestimuleerd door ze te betrekken bij de te realiseren activiteiten/ projecten. 

 1. Invulling activiteiten en aansprakelijkheid

De activiteiten worden (mede) gefinancierd  door de financiële bijdragen van de Stichting Vrienden maar worden georganiseerd door de activiteitenbegeleiders/ medewerkers van zorgcentrum Valkenhof. Daarmee blijft de juridische aansprakelijkheid bij Valkenhof en worden de activiteiten afgedekt door hun verzekeringen. De Stichting Vrienden beperkt zich tot de financiering van het in overleg met de activiteitenbegeleiders/managers van het zorgcentrum Valkenhof mbt de geplande activiteit. Leden van het bestuur van de Vrienden van Valkenhof vertegenwoordigen de stichting bij activiteiten en leveren waar nodig ondersteuning. 

 1. Aanvragen voor activiteiten
 • Aanvragen vanuit het personeel/medewerkers/ andere doelgroepen worden bij het bestuur van de Stichting Vrienden ingediend (zie website: formulier werkwijze/afhandeling ideeën/wensen).  Op dit specifieke formulier, moet de aanvrager diverse gegevens invullen. Vervolgens worden door de vertegenwoordigers van Valkenhof in afstemming met het bestuur van het de Stichting Vrienden gekeken of de aanvraag past binnen de doelstellingen en/of  financiële randvoorwaarden. Per saldo besluit het bestuur van de Stichting Vrienden in haar bestuursvergadering over de aanvragen.    
 • Door het bestuur of de locatiemanagers van de Valkenhof tehuizen kunnen ook aanvragen worden ingediend. 
 1. Verwerving geld door Stichting Vrienden van Valkenhof
 • Jaarlijks maakt het bestuur van de Stichting Vrienden in het najaar een prognose voor het komende jaar mbt de inkomsten en uitgaven voor het komende jaar
 • Verwerving van financiële middelen gebeurt door:
  • Passieve manier:
   • Giften van particulieren
  • Actieve manier
   • Het faciliteren van anderen voor activiteiten waarbij netto resultaat is ter besteding van aanvragen/verzoeken door zorgcentrum Valkenhof
   • Verwerven van gelden van donateurs (vrienden) en sponsoren om zo extra/vaste bron van inkomsten te hebben
   • Het benaderen/bezoeken van/deelnemen aan (ondernemers)net werkbijeenkomsten binnen de regio .
 1. De financiële positie van de Stichting Vrienden van Valkenhof

De financiële positie van de Stichting is gezond en wordt gevormd door:

 • Jaarlijkse bijdragen van de Ambassadeurs die zich aan de stichting Vrienden verbonden voelen is de belangrijkste bron van inkomsten. Als tegenprestatie staat mogelijk hun naam prominent vermeld op de website van de Stichting Vrienden / zgn Club van 100
 • Donaties van Vrienden, zijnde bedrijven en particulieren (die soms machtiging hebben afgegeven voor een jaarlijkse bijdrage). Elk donatiebedrag is daarbij welkom, maar vanaf € 100,- per jaar wordt hun naam desgewenst vermeld op de website van de Stichting Vrienden
 • Jaarlijkse donaties. Deze donateurs geven een bedrag per jaar maar willen niet zover gaan dat ze een machtiging geven. Ook deze donateurs kunnen op website van de Stichting Vrienden geplaatst worden
 • Incidentele donaties. Deze giften van personen/organisaties zijn éénmalig.
 • Overige inkomsten zoals inkomsten uit legaten, schenkingen, rente etc.

Samenvattend komen de donaties van:

 • Eénmalige giften (incidenteel)
 • Jaarlijkse giften (structureel)
 • Aan een specifiek project gebonden financiële bijdrage 
 1. ANBI status Stichting Vrienden van Valkenhof

Juist om de ANBI status te behouden is dit beleidsplan opgesteld.  Met een donatie aan Stichting Vrienden laat een organisatie/particulier zien dat je maatschappelijk betrokken bent. Het is daarbij goed om te weten dat je giften bij de belasting kunt aftrekken, als deze aan een aantal voorwaarden voldoen; zie websites van de belastingdienst.

 1. Het beheer en besteding van het vermogen

De jaarlijkse inkomsten/donaties worden aangewend voor de volgende doeleinden:

 • Financiering van de activiteiten voor de genoemde doelgroepen / cliënten om hun welzijn te bevorderen
 • Aanleggen van een reserve/spaarvermogen voor een bijdrage aan grotere investeringen binnen zorgcentrum Valkenhof en voor het waarborgen van de continuïteit van de Stichting Vrienden
 • Bestuurs- en representatiekosten (o.a. website).

Het beheer van de gelden en de controle:

 • De financiën die de Stichting Vrienden niet direct nodig hebben, wordt overgeboekt op een spaarrekening
 • Als een bewoner/cliënt overlijdt en de Stichting Vrienden een legaat krijgt of een deel van een legaat ontvangen, is hierover communicatie met het bestuur van zorgcentrum Valkenhof
 • Jaarlijks wordt, als verantwoording over de uitgevoerde activiteiten/ bestede middelen, een jaarverslag gemaakt inclusief een financiële verantwoording. Dit verslag wordt ter goedkeuring en besluitvorming in een bestuursvergadering besproken. Daarna wordt het (samenvatting) gepubliceerd op de website van de Stichting Vrienden.